Shirts of death | Noktys Art House | Bucharest | Romania
Featured Posts

Shirts of death

October 3, 2015

The leaders of the peasant revolt from Romania, 1784.

Left: Ursu Nicola (Horea), Center: Ion Oarga (Closca), Right: Marcu Giurgiu (Crisan)

Author's description:

„Ardeal ... or Transylvania ... the country beyond the forests ... has always been a martyr area of ​​our homeland, coveted and occupied by strangers throughout history.This has left deep traces in Transylvanian behavior and in their vocabulary. Here still remains the habit of the Austro-Hungarian Occupation to salute with "Servus". The word comes from the Latin "servus" which meant in the medieval period "servant".It is an elliptical construct of the Latin expression ”ego sum servus tuus„ (in literal translation "I am your servant"). Although originally a polite salutation formula, today "servus" is used as an informal greeting ...


The Romanians of Transylvania have long been a tolerated nation in their own country, although they were mostly. Having a quiet flow,like the waters flowing down and deep digging,they have found ways of coexisting peacefully with both the Saxons and the Hungarians,even if they sometimes responded contraryly to the warm and altruistic attitude that comes from the dignity and morality of the Transylvanian spirit.Organically linked to the ancient land since the Traco-Dacians,the Transylvanians knew that the waters overflow,but finally they always come back between their banks.. And waves after waves of migrant peoples poured over Ardeal ...

a word that in the Dacian language long before the migratory civilizations from North came to stand on those lands,meant "Lord's Garden".... waves after the waves of migrant peoples. Saxons of German origin,Hungarians, descendants from Huns,nomadic Gypsies coming from India.. Besides other peoples,these have become conationalists with the Romanians from Ardeal area,leaving their mark both by good and bad deeds equally... Under the same yoke of the Austro-Hungarian Empire,the earth workers have learned to live together even if the vicissditudes of history have sometimes quarreled against one anothers.

 

The movement of 1784, led by Horia, Closca and Crisan, the characters that are the subject of the work, was a legitimate reaction of the oppressed population ... mostly Romanians. The three spirits with love for justice have written a page of history with the cost of their lives.

In this artwork,using the knife technique, I emphasized the idea of martyrdom of their destiny. When they assumed the mission of being the heads of the rebellion, Horia, Closca and Crisan knew they were going on a road without return. Dressed in the shirt of the death,the three visionaries stand in front of the posterity as a symbol of the heroic attempt to escape a nation from under the foreign yoke.. Even though this attempt failed,their sacrifice was not in vain,but made the yoke of the serfdom easier and finally contributed to the removing of the status of tolerated nation in their own country for the Romanians of Transylvania.

I made this work as a pious gesture of respect for their sacrifice in the struggle for justice.”

 

Tehnical description:

Technique - Oil -l.o cardboard 27 x 37 cm.(With frame 33 x 43 cm)
Finished in year 2015
Author - Stoian Andrei Stefan 
This artwork comes from the „National Roots"Collection.

©  Copyright Reserved by Noktys Art House

Limba Română

„Cămășile morții”

Liderii răscoalei țărăniste din România ,anul 1784.

Stânga: Ursu Nicola (Horea), Centru : Ion Oargă ( Cloșca),Dreapta: Marcu Giurgiu (Crișan)

 

Descrierea autorului:

„Ardealul...sau Transilvania...țara de dincolo de păduri...a fost întotdeauna o zonă martiră a patriei noastre,răvnită și ocupată de străini în decursul istoriei.Acest lucru a lăsat urme adânci în comportamentul ardelenilor și în vocabularul lor.Aici încă se mai păstrează obiceiul din perioada ocupației Austro-Ungare de a saluta cu "Servus".Cuvânt ce provine din latinescul servus, care înseamna în perioada medievală „servitor”. Este o construcție eliptică a expresiei latinești ego sum servus tuus (în traducere ad litteram „eu sunt servitorul tău”).Deși la origine este vorba de o formulă de salut politicoasă, astăzi „servus” se folosește mai degrabă ca salut informal...

 

Românii din Ardeal au fost multă vreme o națiune tolerată în propria lor țară,deși erau majoritari.Având o fire molcomă,ca apele ce curg domol și sapă adânc,au găsit modalități de a conviețui pașnic și cu sașii și cu ungurii,chiar dacă aceștia uneori au răspuns contrar primirii călduroase și altruiste izvorâte din demnitatea și moralitatea spiritului ardelenesc.

 

Legați organic de pământul străbun încă din vremea traco-dacilor,ardelenii au știut că apele se revarsă,dar revin întotdeauna la matcă.Și s-au revărsat peste Ardeal...cuvânt care în limba dacilor,cu mult înainte ca civilizațiile migratoare din spre nord să staționeze pe acele meleaguri, însemna"Grădina Domnului"...valuri după valuri de popoare aflate în migrație.Sașii de neam germanic,unguri,urmași ai hunilor,țigani nomazi veniți din India.Alături de alte neamuri,aceștia au devenit cumva conaționalii românilor din zona Ardealului,lăsându-și amprenta atât prin fapte bune,cât și prin fapte rele,în egală masură.Aflați sub același jug al Imperiului Austro-Ungar ,truditorii pământului au învățat să viețuiască împreună,chiar dacă vicisitudinile istoriei i-au învrăjbit uneori pe unii împotriva altora.

 

Mișcarea de la 1784, condusă de Horia,Cloșca și Crișan,personajele ce fac subiectul lucrării,a fost o reacție legitimă a populației oprimate...în majoritate români.Cele trei spirite cu dragoste de dreptate au scris o pagină de istorie cu prețul vieții lor.

In această lucrare,folosind tehnica de cuțit,am pus accent pe ideea de martiriu a destinului lor.Când și-au asumat misiunea de a fi capii răscoalei,Horia,Cloșca și Crișan au știut că pornesc pe un drum fără întoarcere.Imbrăcați în cămașa morții,cei trei vizionari stau in fața posterității ca un simbol pentru încercarea eroică de a scapa o nație de sub jugul străin.Chiar dacă această încercare a esuat,jertfa lor nu a fost zadarnică,ci a dus doar la ușurarea jugului iobagiei și,în final,la înlaturarea statutului de tolerați în propria țară pentru românii din Ardeal.

Am realizat această lucrare ca un gest pios de respect pentru jertfa lor,în lupta pentru dreptate.”

 

Descriere tehnică:

Tehnică - Ulei -H.p.placaj-carton 27 x 37 cm .(cu ramă 33 x 43 cm)
Finalizat în anul 2015
Author - Stoian Andrei Stefan
Această lucrare provine din colecția „Rădăcini Naționale"
© Copyright Reserved by Noktys Art House

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Confession

November 3, 2018

1/6
Please reload

Recent Posts

December 1, 2018

November 27, 2018

November 21, 2018

November 15, 2018

November 3, 2018

October 20, 2018

September 25, 2018

September 15, 2018

September 9, 2018

Please reload

Archive
Please reload