Mysteries from the depths | Noktys Art House | Bucharest | Romania
Featured Posts

Mysteries from the depths

March 28, 2016

 

Author's description:

„The mystery, as a truth not yet revealed, still takes the form of a "dogmatic egg", a universal, cosmic model, of the transition from the uncreated to the existential stage.

 

According to the assertion present in the mythology of many peoples, the mystery of life is the process of intimate encounters between an egg-cell, with the germs of life floating in the endless ocean of primordial.

If the whole is in part and the part contains the whole - as it is written in the famous Toth emerald tablets - then it is appropriate to look more closely around us because everything that is up is down ,too ,and everything that is down is also up,at least the portal of life existence....

 

This painting is a seemingly banal, familial representation of a woman's beauty. But in the light of symbolic expressionism, the ocean in which the woman hides her nude is actually the "sleeping whiteness", the primordial aquatic space where life and death coexist in the potential state, as long as the uncreated has not yet metamorphosed into existence.

 

When the genesis of life occurs, the creature becomes part of the time that begins to flow, measuring its duration.

But, even in the silence of material symbols, lies the key to discovering the mysteries of the depths.That is why the great purpose of all the initiatory schools is to discover the laws that make the connection between the material man and the spiritual man.

The connection is the intellectual man, because the mind, the intellect, has both a material and a spiritual component.

 

The development of this intellectual side is the solution for finding a good direction in the existential labyrinth. The study of light, love, life, begins in the material plane and culminates in the merging of individual consciousness with universal consciousness.”

 

Tehnical description:

Technique - Oil - cardboard 30 x 40 cm.(With frame 36 x 46 cm)

Finished in year 2016

Author - Stoian Andrei Stefan 

This artwork comes from the „Paradise Lost" Collection.

©  Copyright Reserved by Noktys Art House

 

Limba Română

„Mistere din adâncuri”

 

Descrierea autorului:

„ Misterul,ca adevăr nerevelat încă,îmbracă forma unui "ou dogmatic", model universal, cosmic, al trecerii din stadiul de necreat la cel existențial.

 

Potrivit aserției prezente în mitologia mai multor popoare, misterul vieții îl reprezintă procesul întâlnirii intime dintre un ou-celulă, cu germenii vieții ce pluteau în nesfârșitul ocean primordial.

Dacă întregul e conținut în parte și partea conține întregul,după cum stă scris în faimoasele tăblițe de smarald ale lui Toth,atunci se cuvine să privim cu mai multă atenție în jurul nostru deoarece tot ce e sus e și jos,iar ce e jos e și sus,cel puțin portalul vieții,sau măcar al existenței...

 

Această pictură este o reprezentare aparent banală,familiară,a unei ipostaze a frumosului feminin.Dar,în lumina expresionismului simbolistic,oceanul în care femeia își ascunde nurii e de fapt „albusul care doarme nins", spațiul acvatic primordial în care viața și moartea coexistă în stare potențială,atâta timp cât necreatul nu s-a metamorfozat încă în existență.

 

In momentul în care geneza vieții se produce,creatul intră sub incidența timpului care începe să curgă,măsurându-i durata.Insă,chiar în liniștea simbolurilor materiale ,se afla cheiă descoperirii misterelor din adâncuri.

De aceea, marețul scop al tuturor scolilor inițiatice este acela de a descoperi legile care fac legatura între omul material și omul spiritual.

Legatura o reprezintă omul intelectual,deoarece mintea,intelectul,are și o componență materială,și una spirituală.

 

Dezvoltarea acestei laturi intelectuale e soluția pentru aflarea unei direcții bune în labirintul existențial.Căutarea luminii,a iubirii,a vieții,începe în plan material și culminează cu fuziunea conștiinței individuale cu conștiința universală.”

 

Descriere tehnică:

Tehnică - Ulei -H.p.placaj-carton 30 x 40  cm .(cu ramă 36 x 46 cm)
Finalizat în anul 2016
Author - Stoian Andrei Stefan
Această lucrare provine din colecția „Paradisul Pierdut"
© Copyright Reserved by Noktys Art House

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Confession

November 3, 2018

1/6
Please reload

Recent Posts

December 1, 2018

November 27, 2018

November 21, 2018

November 15, 2018

November 3, 2018

October 20, 2018

September 25, 2018

September 15, 2018

September 9, 2018

Please reload

Archive
Please reload

Search By Tags