National symbols | Noktys Art House | Bucharest | Romania
Featured Posts

National symbols

February 4, 2018

 

Author's description:

„On the ocasion of the 1918 centenary of the Union,I did this work in which I used suggestive symbols that are not normally found in the design of this type of rural image.

The composition of this work translates important symbols for the Carpatho-Danubian spirituality.Framed by the towel with the insignia of the Romanian tricolor,on a blue plate,representing the heavenly vault,I put the symbol of the nation's stability:the vine...Only the settled,stable peoples cultivated this plant from which the Eucharist wine is made.
 

Somewhere on the right,I have subtly attached the sign of the cross,suggesting one of the four fundamental myths of our spirituality:the myth of the sacrifice underlying each creation and,at the same time,,the symbol of the man who remembers anyone and ever of Jesus Chrisy by his supreme sacrifice at the border of eternity,as a form of sacrificial love for his fellow men.

Of course in those times,this morbid form of torture was a common practice,long before Jesus Christ appeared among ordinary people...probably also  because of the low level of civilization and of the thirst for imposing power in a manner as wild as possible, meant to induce fear by barbaric punishments,for the purpuse of imposing supremacy at any cost...
 

The towel is made more distinct,by the current symbols of our identity,the three colors with their symbolism.

Red is the blood shed by our forefathers on these present-day Romanian lands over the centuries.It urges the love of nation and country to be as lit as the fire of the red flag.

The yellow color suggests the grandeur of the country,the prestige and the virtue and also the wheat fields that have always offered us the daily bread in our existence...and the blue,symbolizing  the serenity of the sky,and the mind of the Romanian people,but also the faith and power with which we are bound to our lands...

 

The three plates below contain the symbol of the tree of life,Adam's apple,the ancient symbol of a culture with pagan roots and origins that  represented since the beginning of the time,the sin,as mentioned in the Bible.

The legendary Thracian knight exploring the Carpathians is not missing in the composition of this painting.At those crucial times,when civilizations were fighting with cold blood one against the other,for power and rich resourses,at a time when tribes were practically in full expansion for the vital space,the Dacians ,having a pagan spirituality of Hellenic origin but with strong roots in the land that fed them,raised at the rank of a god a simple man,Zamolxe.A native pagan practice coming from the ancient Greek mythology which also reminds of the Olympian deities.

This aspect speaks about  the imprint of an intelligent and steady  people that appreciated the spiritual values.
 

The last symbol on the right represents the mirable seeds,stylized in an abstract manner,representing for us and for all the peoples, the fruit that nourishes us.

The work,as a whole speaks subtly and easily suggestively through the mute language of colors about our historical origins,with ancient roots,but also about the spirituality of this nation,from the oldest times to the present.
 

I believe that in order to understand the present,we need to really  know the past,without any hypocrisy and political interests that falsified our history as many times as necessary to those who  represented the power over us,constantly deceiving generations after generations for their personal purposes."

 

Tehnical description:

Technique - Oil - cardboard 40 x 30 cm.(With frame 46 x 36 cm)
Finished in year 2018
Author - Stoian Andrei Stefan 
This artwork comes from the "National Roots"Collection.
©  Copyright Reserved by Noktys Art House

 

Limba Română
„Simboluri Naționale”

 

Descrierea autorului:

„Cu ocazia centenarului Unirii de la 1918 ,am realizat această lucrare în care am folosit simboluri sugestive ce nu se regăsesc în mod normal în designul acestui tip de imagine rurală.

Compoziția acestei lucrări transpune simboluri importante pentru spiritualitatea carpato-danubiană.

Încadrată de ștergarul cu însemnele tricolorului românesc , pe o farfurie albastră , ce reprezintă bolta cerească, am pus simbolul statorniciei neamului:vița de vie...

Doar popoarele statornice , sedentare , cultivau această plantă din care se face vinul euharistic.
 

Undeva , în partea dreaptă , am atașat subtil semnul crucii , sugerând unul dintre cele patru mituri fundamentale ale spiritualității noastre :mitul jertfei care stă la baza oricarei creații și totodată simbolul omului care amintește oricui și oricând de Iisus Hristos, prin sacrificiul sau spiritual suprem dus la granița eternității , ca formă de iubire jertfelnică pentru semenii săi.

Desigur, în acele vremui , această formă morbida de tortură era o practică devenită comună ,cu mult înainte de apariția lui Iisus Hristos între oamenii de rând...,probabil și datorită nivelului scăzut de civilizație și setei de impunere a puterii într-o manieră cât mai salbatică menit să înducă teama prin pedepse barbare, exemplare,în scopul impunerii supremației cu orice preț...
 

Ștergarul este realizat mai aparte , prin simbolurile actuale ale identității noastre,

cele trei culori cu simbolistica lor.

Rosul reprezintă sângele vărsat de înaintașii noștri pe aceste pământuri actuale românești, de-a lungul veacurilor.

El îndeamnă ca dragostea de neam și țară să fie la fel de aprinsă ca și focul rosului din steag.

Culoarea galbenă sugerând grandoarea țării , prestigiul și virtutea dar și lanurile de grau ce ne-au oferit oricând pâinea cea din toate zilele existenței noastre...

iar albastrul simbolizând seninul cerului și al cugetului neamului românesc,

dar și credința și puterea cu care suntem legați de pământurile noastre...

 

Cele trei farfurii de jos conțin simbolul arborelui vieții, marul lui Adam, 

simbol stravechi al unei culturi cu rădăcini și origini păgâne ce a reprezentat de la începuturile timpurilor , păcatul după cum ne este menționat în biblie.

În compoziția tabloului nu lipsește nici legendarul cavaler trac explorând Carpații .
În acele vremuri  cruciale în care civilizațiile se cotropeau cu sânge rece între ele ,pentru putere și belsug în resurse, practic când triburile se aflau în plină expansiune, luptând pentru spațiul vital , dacii având o spiritualitate păgână de origine elenă dar cu puternice rădăcini în pământul care îi hrănea , au ridicat la rang de zeu un om , Zamolxe.Practică originară păgână din mitologia Greciei antice care amintește și de zeitățile Olimpului. Acest aspect vorbește despre amprenta unui popor inteligent și statornic ce prețuia valorile spirituale.

 

Ultimul simbol din partea dreaptă reprezintă mirabilele seminte , usor stilizate într-o manieră abstractă , reprezentând pentru noi și pentru toate popoarele rodul care ne hrănește.

Lucrarea în ansamblu vorbește subtil și usor sugestiv prin limbajul mut al culorilor despre originile noastre istorice, cu rădăcini stravechi , dar și despre spiritualitatea acestui neam , încă din cele mai vechi timpuri până în prezent.

 

Cred ca pentru a înțelege prezentul este nevoie să cunoastem cu adevărat trecutul,

lipsiți de ipocrizie și interesele politice care ne-au falsificat istoria de câte ori le-a fost necesar celor care au reprezentat puterea asupra noastră , inducându-ne constant în eroare, generații peste generații , în scopurile lor personale..."

 

Descriere tehnică:

Tehnică - Ulei -H.p.placaj-carton 40 x 30 cm .(cu ramă 46 x 36 cm)

Finalizat în anul 2018
Author - Stoian Andrei Stefan
Această lucrare provine din colecția "Rădăcini Naționale"
© Copyright Reserved by Noktys Art House

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Confession

November 3, 2018

1/6
Please reload

Recent Posts

December 1, 2018

November 27, 2018

November 21, 2018

November 15, 2018

November 3, 2018

October 20, 2018

September 25, 2018

September 15, 2018

September 9, 2018

Please reload

Archive
Please reload

Search By Tags