Mark Zuckerberg Product | Noktys Art House | Bucharest | Romania
Featured Posts

Mark Zuckerberg Product

April 14, 2018

 

Author’s description:

Mark Zuckerberg,the supreme god of  superficial,immoral and non-intellectual paradise,has created this world probably thinking that thus ,all the people  will have a common home at the same time.
I was thinking of Facebook Sapiens, it’s a human subspecies with artificial intelligence, a ravaged beast, a naked eye and a fixed look that finds no place in the real world from which it was created by the “modern god” of the current age …

 

Mark Zuckerberg,the supreme god of  superficial,immoral and non-intellectual paradise,has created this world probably thinking that thus ,all the people  will have a common home at the same time…
Thinking point, hit point! and he succeeded. I’m the prototype of Lucifer, the man in the beautiful story …, I’m one of those who turns against the creator who left an accidental world and ran away from the scene.
No, I’m not a zombie, and I live, not just exist, and I exist, not just persist, I think, not just look, in this world.

 

This painting can be the portrait in the mirror of anyone who gets caught up by the internet addiction,not understanding that the refuge from reality  into a virtual space is,in fact,a form of alienation of the modern man.

 

I conceived this artwork with the thought of human vulnerability in the face of the temptations offered by so-called “socialization” platforms. The most popular of them,Facebook,has become a kind of parallel universe that transforms people into some mechanical beings that behave such as lifeless zombies without feelings or moral values.
They live teleghidated, without their own life, their real existence. They replicate the same actions every day, without realizing that while they live inside this virtual dimension, they actually die outside.

 

During this time nature, although affected by the accelerated process of change, continues its course, creating harmony around us in the hope that we will enjoy its presence.It captures the cosmic energies and sustains our lives with them,while for us is no longer important,except for its accelerated  destruction,in order to assure a mechanic comfort meant to transform us into lean and  lanky creatures lying in front of a screen,of an image,like a tree that cannot move because of its roots.

From time to time, when we manage to get out of this common block called Facebook, we feel for a few moments that we really live. But only for a little while. Even there, in the middle of nature, we prefer to nourish our psyche, soul, breathing in an imaginary, superficial world with selfish people, just as zombies as we are…

 

Introverted and apathetic in the real world, we indulge in this psychological slaughterhouse in which we devour each other, feeding us with pseudoculture, in a world where lack of values ​​and morality transform us into a kind of hybrids between man and animal wildly ferocious. Always on the watch,we spy each other , fumbling each other’s ideas and slandering each others, in a phychological game that is similar to the war of the world  from beyond the life.

 

Anchored in this virtual world, mostly populated by people who hide their identity under fictitious profiles, among all sorts of “viruses,” we often feed our daily existence with illusions, a food rich in immoral proteins, superficiality, hypocrisy and selfishness, feed our dreams when our consciousness sleeps in the real world.

We remain captives as in a cage in a mediocre, superficial communion that makes us incapable of evolution, breaks us from all points of view as race, morality, as truly important values. We lose our identity, we waste our lives and we we play a real existence game where man’s harmony with nature, with life and fellowship was really important in the evolution of our species, suppose advanced on this planet …

 

I sometimes think of what big goal will remain when Facebook loses its glory and it will disappear. For many it will be like an apocalypse like the disappearance of a parallel world. It will be like a balloon of “oxygen” that breaks, taking illusions with it But let us see what this huge gap will fill, hopefully our evolution of subspecies will not follow in a more modern cage, better developed and comfortable for these telegraphed zombies.

 

Do you remember how your life was before facebook – what were your activities, and what role did nature have in everything that life represented for your real existence …?
You remember … but … or maybe …May be!

 

Tehnical description:

Technique – Oil - cardboard 40 x 30 cm.(With frame 46 x 36 cm)
Finished in year 2018
Author – Stoian Andrei Stefan
This artwork comes from the “Atrocities and social discrepancies”Collection.

©  Copyright Reserved by Noktys Art House

 

Limba Română
„Produsul Mark Zuckerberg”

 

Descrierea autorului:
Mă gândeam la ”Facebook Sapiens” ,este vorba despre o subspecie umană , cu inteligență artificială,o ființă răvășită,cu ochii goi și cu privirea fixă ce nu-și mai găsește locul în lumea reală din care a fost creată de ”zeul modern ” al epocii actuale…Mark Zuckerberg zeul suprem al paradisului superficial ,imoral și non intelectual, a creat această lume probabil gândindu-se că așa vor avea căminul toți în același loc…
Punct gândit, punct lovit! și a reusit.
Eu fiind prototipul lui Lucifer, omul din frumoasa poveste…, sunt unul dintre cei care se întoarce împotriva creatorului,care a lăsăt o lume accidental și a fugit de la fața locului.
Nu ,eu nu sunt un zombie, eu și trăiesc ,nu doar exist, eu și exist ,nu doar persist,eu și gândesc, nu doar privesc,în această lume.

 

Această pictură poate fi portretul în oglindă al oricui se lasă prins de adicția internetului,neîntelegând că refugierea din realitate într-un spațiu virtual este,de fapt,o formă de alienare a omului modern.

 

Am conceput această lucrare cu gândul la vulnerabilitatea omului în fața atâtor tentații pe care le oferă platformele de așa zisă “socializare”.
Cea mai populară dintre ele,Facebook,a devenit un fel de univers paralel care transformă oamenii în niște ființe mecanice care se comportă precum niște zombi lipsiți de viață,sentimente sau valori morale.

Trăiesc teleghidați,fără a-i interesa viața propriu-zisă,existenta lor reală.Reproduc aceleași acțiuni în fiecare zi,fără să-și dea seama că,în timp ce trăiesc în interiorul acestei dimensiuni virtuale ,ei mor de fapt în exteriorul ei.

 

În acest timp natura,deși afectată și ea de procesul accelerat de schimbare,își continuă cursul,creind armonie în jurul nostru în speranța că ne vom mai bucura de prezența ei.Capteaza energiile cosmice și ne susține viața cu ele ,în timp ce pentru noi nu mai are importanță, decât în scopul distrugerii sale accelerate ,în scopul comodității mecanice care ne transformă în uscături ,înlemnite în fața unui cadru ,unei imagini,precum un copac care nu poate mișca din rădăcini.

 

Din când în când,atunci când reușim să ne smulgem din acest block comun numit Facebook,simțim pentru câteva clipe că trăim cu adevarat.Dar numai pentru puțin timp.Chiar și acolo,în mijlocul naturii,preferam să ne hrănim psihicul,sufletul,respirând într-o lume imaginară,superficială,cu oameni egoiști,la fel de zombi ca și noi…

 

Introvertiți și apatici în lumea reală,ne complăcem în acest abator psihologic în care ne devorăm unii pe alții,hrănindu-ne cu pseudocultura,într-o lume în care lipsa de valori și moralitate ne transformă într-un fel de hibrizi între om și animal sălbatic feroce.
Mereu la pândă,ne spionam reciproc furându-ne unii altora ideile și barfindu-ne reciproc,într-un joc psihologic ce seamană cu razboiul lumii de dincolo de viață.

 

Ancorați în această lume virtuală populată în majoritate de oameni care își ascund identitatea sub profile fictive,printre tot felul de ”virusi”,ne hrănim deseori existența zilnică cu iluzii, o hrană bogată în proteine imorale, superficialitate,ipocrizie și egoism, suficientă să ne hrănească visele,atunci când constiința noastră doarme în lume reală.

 

Rămânem captivi ca într-o cușcă într-o comuniune mediocră,superficială,care ne face incapabili de evoluție, ne rupe din toate punctele de vedere ca rasă, ca moralitate, ca valori cu adevărat importante.Ne pierdem identitatea,ne irosim viața și ne batem joc de existența adevărata în care armonia omului cu natura, cu viața și semenii era cu adevărat importantă în evoluția speciei noastre ,presupun avansate pe această planetă…

 

Mă gândesc uneori ce gol mare va rămâne atunci când Facebook își va pierde gloria și va disparea.
Pentru mulți va fi ca o apocalipsă,ca dispariția unei lumi paralele.Va fi ca un balon de ”oxigen”  care se sparge,luând cu el iluziile atâtor suflete nefericite.

 

Rămâne însă de văzut ce anume va umple acest gol imens, să sperăm că evoluția subspeciei noastre ”Facebook Sapiens” nu va urma într-o cușcă mai modernă, mai bine dezvoltată și confortabilă pentru acești zombilitici teleghidați…

 

Îți aduci aminte cum era viața ta înainte de facebook?care erau activitățile tale,și ce rol avea natura în tot ceea ce reprezenta viața pentru existența ta reala…?
Îți mai aduci aminte… dar … sau poate…Poate!

 

Descriere tehnică:

Tehnică – Ulei -H.p.placaj-carton 40 x 30 cm .(cu ramă 46 x 36 cm)
Finalizat în anul 2018
Author – Stoian Andrei Stefan
Această lucrare provine din colecția “Atrocităţi și discrepanţe sociale”
© Copyright Reserved by Noktys Art House

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Confession

November 3, 2018

1/6
Please reload

Recent Posts

December 1, 2018

November 27, 2018

November 21, 2018

November 15, 2018

November 3, 2018

October 20, 2018

September 25, 2018

September 15, 2018

September 9, 2018

Please reload

Archive
Please reload